3 miesto asociacia 

Male Levare

  VITAJTE V
AUTOKEMPE RUDAVA
 
    VITAJTE V
REKREAČNEJ OBLASTI RUDAVA
   VITAJTE NA ZÁHORÍ
  Vitajte v autokempe Rudava   Vitajte v rekreačnom stredisku Rudava   Vitajte na Zahori
 

Autokemp Rudava je známa destinácia ktorú navštevujú turisti z celého sveta. Strategická poloha autokempu je výhodná pre migrujúcich turistov, ale aj pre tých ktorí majú v pláne zdržať sa dlhšie.

 

Rekreačná oblasť Rudava je odkrytá pozemná voda v tieni borovicového lesa. Štrk, ktorý sa tu začal ťažiť v roku 1953 bol odvážaný do neďalekých Veľkých Levár, kde ho spracovávala Prefa n.p. Veľké Leváre na stavebné prefabrikáty.

 

Záhorie je región na západe Slovenska. Zo severozápadu Záhorie ohraničuje rieka Morava, ktorá tu súčasne tvorí aj štátnu hranicu s Českou republikou a Rakúskom. Na severe je ohraničený Bielymi Karpatmi a Myjavskou pahorkatinou a na východe Malými Karpatmi.

    Viac info   Viac info   Viac info  

 

    Kamera      3D Tour     Pripravované novinky    Pripravovane akcie    Letné kino pre návštevníkov

ONLINE REZERVACIE

 
Teplota vody  

STAV VODY
AKTUÁLNA INFORMÁCIA

  Kvalita vody v nádrži Rudava 

    Kvalita vody podľa RÚVZ

Ocenenia

 

SACC

SACC 2015

Bratislavský samosprávny kraj
Finančne podporujeme rozvoj turizmu v regióne.
 

Hlavný partner

Hlavný partner Rekreačná oblasť Rudava   Hlavný partner Asociácia kempingov

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK UBYTOVACIEHO ZARIADENIA ATC RUDAVA, OZ

 

trieda ubytovania :   Kemping ***

Obchodné meno:       ATC Rudava, OZ

Recepcia pri Centrálnej pláži 2508

Rekreačná oblasť Rudava

908 74 Malé Leváre, Slovensko

IČO: 50056468

zodpovedná osoba : Ing. Jana Pašková

 

Článok I.
Úvod

Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie nedostatkov na službách a tovaroch predávaných a poskytovaných v ATC RUDAVA, vydávame tento reklamačný poriadok na základe Zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov.


Článok II.
Právo a miesto uplatnenia reklamácie

 1. Ak klient zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať.

 2. Reklamácie treba riešiť ihneď po zistení nedostatku.

 3. Klient uplatňuje reklamáciu v prevádzke ATC RUDAVA, OZ u Ing. Jany Paškovej

 4. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zakúpení služby a taktiež kópiu faktúry(prípadne zmluvy) o obstaraní služby prípadne iný doklad.

 


Článok III.
Postup a vybavovanie reklamácie

 1. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je ATC RUDAVA, OZ povinný spísať s klientom reklamačný zápis, ktorý musí byť podpísaný klientom a ATC RUDAVA, OZ
 2. Klient je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie na nedostatky poskytnutej služby a taktiež súčinnosť potrebnú pri vybavovaní reklamácie.

 3. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne ATC RUDAVA, OZ ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.

 4. ATC RUDAVA, OZ je povinný písomne informovať klienta o stave vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, t.j. od obdržania podkladov zo strany klienta. Jedná sa hlavne o nedostatky, ktoré sa týkajú odborného posúdenia reklamácie.

 5. Reklamačný zápis slúži ako podklad na prešetrenie reklamácie. Musí sa vystaviť v dvoch vyhotoveniach jeden obdrží klient a druhý ATC RUDAVA, OZ . Tento doklad slúži ako potvrdenie o uplatnení reklamácie.

 6. V prípade, že nebol spísaný reklamačný zápis nie je možné prešetriť ani dodatočne reklamáciu.
   

 

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu

dozoru na nazretie.

Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde,alebo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu.


Článok IV.
Záverečné ustanovenia


Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.5.2017.

 


...............................
Ing. Jana Pašková

Naposledy aktualizované

Najčítanejšie články

AUTOKEMP RUDAVA, Recepcia pri Centrálnej pláži, Rekreačná oblasť Rudava, 90874 MALÉ LEVÁRE,+421 902 165 427,   +421 911 691 692,   +421 902 934 344, info@autokemprudava.sk