3 miesto asociacia 

Male Levare

  VITAJTE V
AUTOKEMPE RUDAVA
 
    VITAJTE V
REKREAČNEJ OBLASTI RUDAVA
   VITAJTE NA ZÁHORÍ
  Vitajte v autokempe Rudava   Vitajte v rekreačnom stredisku Rudava   Vitajte na Zahori
 

Autokemp Rudava je známa destinácia ktorú navštevujú turisti z celého sveta. Strategická poloha autokempu je výhodná pre migrujúcich turistov, ale aj pre tých ktorí majú v pláne zdržať sa dlhšie.

 

Rekreačná oblasť Rudava je odkrytá pozemná voda v tieni borovicového lesa. Štrk, ktorý sa tu začal ťažiť v roku 1953 bol odvážaný do neďalekých Veľkých Levár, kde ho spracovávala Prefa n.p. Veľké Leváre na stavebné prefabrikáty.

 

Záhorie je región na západe Slovenska. Zo severozápadu Záhorie ohraničuje rieka Morava, ktorá tu súčasne tvorí aj štátnu hranicu s Českou republikou a Rakúskom. Na severe je ohraničený Bielymi Karpatmi a Myjavskou pahorkatinou a na východe Malými Karpatmi.

    Viac info   Viac info   Viac info  

 

    Kamera      3D Tour     Pripravované novinky    Pripravovane akcie    Letné kino pre návštevníkov

ONLINE REZERVACIE

 

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia

Teplota vody  

STAV VODY
AKTUÁLNA INFORMÁCIA

  Kvalita vody v nádrži Rudava 

    Kvalita vody podľa RÚVZ
Teplota vody  

TEPLOTA VODY
V JAZERE PRI
CENTRÁLNEJ PLÁŽI

  0°C
Teplota vody  

TEPLOTA VODY
V DETSKOM BAZÉNE
V AUTOKEMPE RUDAVA

 

0°C

Teplota vody  

TEPLOTA VODY
V BAZÉNE
V AUTOKEMPE RUDAVA

 

0°C


Bratislavský samosprávny kraj
Finančne podporujeme rozvoj turizmu v regióne.
 

Hlavný partner

Hlavný partner Rekreačná oblasť Rudava   Hlavný partner Asociácia kempingov

Ubytovací a prevádzkový poriadok AUTOKEMPE  RUDAVA  OZ č.1/2016

      I. UBYTOVANIE

 1. Autokemp Rudava poskytuje ubytovanie v :
  - ubytovacích zariadeniach (bungalovoch, chatkách)
  - stanoch                                                                                                                      
  - vlastných zariadeniach (karavany, obytné autá)
 2. V areáli Autokempu Rudava je možné v súlade s prevádzkovou dobou ubytovať občana, ktorý sa prihlási k pobytu a uhradí príslušné poplatky súvisiace s členstvom v OZ. (viď. bod VII)
 3. Poplatky hradí bankovým prevodom alebo v hotovosti na recepcii. Na recepcii mu bude pri príchode alebo odchode vystavený doklad o zaplatení.
 4. Prenocovanie rodinných príslušníkov a iných osôb, ktorí nie sú prihlásení k pobytu, je vo všetkých ubytovacích zariadeniach zakázané.
 5. Pri zmene ubytovaných osôb v ubytovacom zariadení je k ubytovaniu nutný súhlas majiteľa ubytovacieho zariadenia.
 6. Ubytovaní, ktorí budú žiadať predĺženie pobytu, nemajú z prevádzkových dôvodov nárok na ubytovanie  v tom istom zariadení.                                                                                                                                                                   II UBYTOVANIE V STANOCH
 1. Ak je hosť prijatý na ubytovanie v stane, vydá prevádzkovateľ ubytovanému členský  preukaz s uvedením doby pobytu a v prípade príjazdu vlastným motorovým vozidlom aj parkovaciu kartu, ktorá musí byť viditeľne  umiestnená.
 2. Umiestňovať stany mimo vyhradených priestorov je zakázané. Po opustení priestoru musí byť miesto vyčistené a uvedené do pôvodného stavu.

           III. UBYTOVANIE V KARAVANOCH

 1. Ak je hosť prijatý na ubytovanie v karavane, vydá prevádzkovateľ ubytovanému členský preukaz s uvedením doby pobytu a v prípade príjazdu vlastným motorovým vozidlom aj parkovaciu kartu, ktorá musí byť viditeľne  umiestnená.
 2. Umiestňovať karavany mimo vyhradených priestorov je zakázané.  Po opustení priestoru musí byť miesto vyčistené a uvedené do pôvodného stavu.                                                                                                                                                                  III. PRIPOJENIE NA ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE
 1. V areáli Autokempu Rudava sú vytvorené podmienky pre pripojenie na zdroj el. energie.
 1. Je prísne zakázaná akákoľvek manipulácia v el.  rozvádzačoch . Prípadné škody vzniknuté nedodržaním tohto zákazu budú dané k úhrade užívateľovi el. prípojky.
 2. Užívateľ pripojený na zdroj el. energie nesmie pripustiť pripojenie ďalších odberateľov zo svojho zariadenia.                         IV. STORNOVANIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU                                                                                                                           1. Stornovanie členského príspevku v prípade vloženia vkladu na účet:
   • viac ako 70 dní pred nástupom na pobyt bez udania dôvodu bez storno poplatku
   • 69 dní - 55 dní pred nástupom na pobyt bez udania dôvodu so storno poplatkom vo výške 50%
   • menej ako 55 dní pred nástupom na pobyt bez udania dôvodu so storno poplatkom vo výške 100%
   • menej ako 55 dní pred nástupom na pobyt so storno poplatkom vo výške 10% z dôvodov:
    • úmrtie v rodine
    • živelná pohroma
    • hospitalizácia

V prípade stornovania zálohy členského príspevku zaplatenej  do 1. mája (8% z celkovej sumy) sa storno polatok nevracia.

 1. Stornovanie členského príspevku zaplateného na recepcii:

            Alikvotna časť sa vráti pri prerušení pobytu zo strany ubytovaného z dôvodov:

   • úmrtie v rodine
   • živelná pohroma
   • hospitalizácia

     V iných prípadoch sa úhrady za pobyt nevracajú.                                                                                            V.MOTOROVÉ VOZIDLÁ A PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL 

 1. Motorové vozidlá, poprípade i bicykle, môžu prechádzať areálom Autokempu Rudava iba po príjazdových komunikáciách a vyhradených cestách.
 2. Motorové vozidlá ťahajúce karavan parkujú pri karavane.
 3. Motorové vozidlá osôb ubytovaných v stane parkujú na parkovisku v Autokemep Rudava alebo pri stane.

         Parkovať musia tak, aby neohrozovali ostatných  ubytovaných v stanoch.

 1. Motorové vozidlá osôb ubytovaných v bungalovoch alebo chatkách parkujú na parkovisku v Autokempe Rudava.
 2. Najvyššia povolená rýchlosť v celom areáli kempu je 6 km/hod.
 3. Vodiči musia dodržiavať platné dopravné predpisy.

 

             VI. PSY

 1. Vstup do Autokempu Rudava so psami je povolený za týchto podmienok:  
                       - pes nesmie po Autokempe Rudava voľne pobehovať

                     - musí byť v sprievode majiteľa , na vodítku

                     - psie exkrementy je majiteľ psa povinný odstrániť         

  

               VII. VŠEOBECNÉ NARIADENIA 

Zákaz vstupu a pohybu do areálu neubytovaným osobám v ATC RUDAVA 

                Prevádzkovateľom  Autokempu Rudava   je ATC RUDAVA, OZ

 

                Ing. Jana Pašková - vedúca Autokempu Rudava

 

 

Naposledy aktualizované

Najčítanejšie články

AUTOKEMP RUDAVA, Recepcia pri Centrálnej pláži, Rekreačná oblasť Rudava, 90874 MALÉ LEVÁRE,+421 902 165 427,   +421 911 691 692,   +421 902 934 344, info@autokemprudava.sk